Ekskul Basket

Pembina : Laoshie Suhendry, ST

Waktu     : 10.00 – 13.00

Tempat   : Lapangan Olahraga SMP Kartini 1 Batam